Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
885352

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 06/03/2023 09:34:45

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

                     KẾ HOẠCH
 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
 Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi); Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 4484/QĐ- UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch huyện Ngọc Lặc về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; UBND xã Kiên Thọ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của Tỉnh, của Huyện và các quy định về kiểm soát TTHC. - Hoạt động kiểm soát TTHC bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, lấy thước do sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu thực hiện. - Xây dựng các hoạt động kiểm soát TTHC với tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; thực hiện tốt các nhiệm vụ về niêm yết, công khai, xử lý phản ánh kiến nghị, rà soát các vướng mắc khó khăn, đánh giá TTHC...bảo đảm tính thống nhất đồng bộ, phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nâng cao tính chuyên nghiệp trong bộ máy hành chính. - Xây dựng nền hành chính năng động, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2. Yêu cầu - Đảm bảo các TTHC được niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và giám sát việc thực hiện TTHC. - Tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc; chuyển đổi mô hình giấy tờ hồ sơ bản giấy sang giấy tờ hồ sơ điện tử phù hợp với Chính phủ điện tử và quy mô cải cách hiện đại hóa nền hành chính.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác chỉ đạo điều hành - Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC; thường xuyên có văn bản hướng 2 dẫn, đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiệncó hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. - Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra và nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiện toàn hoạt động Bộ phận Một cửa tại xã theo quy định. - Thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã. Văn phòng UBND xã tham mưu kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 và Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ đầu mối kiểm soát TTHC trong tháng 01 năm 2023 (nếu có thay đổi cán bộ, công chức). 2. Rà soát, niêm yết, công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; trên trang điện tử của đơn vị - Thường xuyên tiến hành rà soát TTHC để kiến nghị, bãi bỏ những TTHC rườm rà, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện; cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ngay sau khi cấp có thẩm quyền công bố TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; trên trang điện tử của đơn vị. - Thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã - Hướng dẫn thực hiện: Văn phòng UBND xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bảo đảm 100% TTHC còn hiệu lực, được niêm yết công khai trên bảng treo tường. Năm 2023 tiến hành niêm yết trên trang điện tử của đơn xã (liên kết đến Cổng dịch vụ công quốc gia) hoặc các hình thứ khác.
2. Kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC
2.1. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ TTHC. - Thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: thu đúng, thu đủ, không thu thừa thu thiếu hồ sơ, phí, lệ phí; không giải quyết quá hạn; giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự... ; nâng cao tính phục vụ, tính chuyên nghiệp, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. - Đảm bảo 100% các TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa (trừ các TTHC được quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) được thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC. 100% các TTHC được áp dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. - Thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; thực hiện việc đánh giá TTHC bảo đảm công bằng, khách quan và có hiệu quả. - Chủ trì thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
3 - Phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2.2. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. - Đảm bảo vận hành có hiệu quả Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp xã. Cập nhật, tạo lập quy trình điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử đảm bảo theo yêu cầu. Tổng hợp kết quả thực hiện của các bộ phận chuyên môn, của xã đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch UBND huyện. - Chủ trì thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã. - Phối hợp thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 2.3. Thực hiện tốt Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. - Chủ trì thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã (thực hiện theo kế hoạch UBND huyện). - Phối hợp thực hiện: Văn hóa - xã hội; Văn phòng UBND xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 2.4. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn); Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. - Chủ trì thực hiện: Các bộ phậng chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Bưu điện xã. - Phối hợp thực hiện: Văn hóa - xã hội; Văn phòng UBND xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 3. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức - Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý PAKN của Trung ương tại địa chỉ http:// pakn.dichvucong.gov.vn và http://phanhoi.thanhhoa.gov.vn - Chủ trì thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bảo đảm không có phản ánh kiến nghị nào quá hạn trên hệ thống.
4. Tự kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính - Chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch. - Phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND xã, các bộ phận chuyên môn UBND xã. - Thời gian thực hiện: trước tháng 9/2023.
4 6. Công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn
6.1. Các nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền:
a) Nội dung tuyên truyền - Đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị định số 45/2002/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đặc biệt tăng cường dịch vụ chứng thực bản sao điện tử để phục vụ cho việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến. - Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. - Tuyên tuyền về hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tỉnh http://phanhoi.thanhhoa.gov.vnđể cá nhân, tổ chức biết thực hiện quyền của mình một cách công khai, thực hiện giám sát các hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước cũng như các quy định hành chính còn nhiều bất cập. - Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới về nhận thức tư duy phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước. - Hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt việc nộp - trả kết quả hồ sơ trực tuyến hoặc qua bưu chính, giảm việc nộp hồ sơ trực tiếp.
b) Hình thức tuyên truyền - Đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền như: tổ chức chuyên mục trên Đài Truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác; Đăng tải công khai nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã... - Chủ trì: Văn phòng UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; các bộ phận chuyên môn UBND xã - Phối hợp: Văn hóa - xã hội - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 12/2023. 6.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính - Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính UBND xã; cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC; cán bộ Bộ phận Một cửa... -
Thực hiện: Văn phòng UBND xã (lập danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn do UBND huyện tổ chức); - Thời gian thực hiện: thường xuyên
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các bộ phận chuyên môn Ủy ban nhân dân xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã bằng văn bản thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã, cơ quan cấp trên giao. - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý, năm theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ (báo cáo gửi về Văn phòng UBND xã trước ngày 15của tháng cuối kỳ báo cáo để tổng hợp trình UBND xã báo cáo Văn phòng UBND huyện).
2. Giao bộ phận chuyên môn Tài chính- Kế toán có trách nhiệm tham mưu cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC; cải cách thủ tục 5 hành chính theo Nghị quyết số 143/2018/NQHĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3. Giao Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn vượt quá thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã./. 
                     KẾ HOẠCH
 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
 Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi); Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 4484/QĐ- UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch huyện Ngọc Lặc về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; UBND xã Kiên Thọ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của Tỉnh, của Huyện và các quy định về kiểm soát TTHC. - Hoạt động kiểm soát TTHC bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, lấy thước do sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu thực hiện. - Xây dựng các hoạt động kiểm soát TTHC với tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; thực hiện tốt các nhiệm vụ về niêm yết, công khai, xử lý phản ánh kiến nghị, rà soát các vướng mắc khó khăn, đánh giá TTHC...bảo đảm tính thống nhất đồng bộ, phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nâng cao tính chuyên nghiệp trong bộ máy hành chính. - Xây dựng nền hành chính năng động, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2. Yêu cầu - Đảm bảo các TTHC được niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và giám sát việc thực hiện TTHC. - Tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc; chuyển đổi mô hình giấy tờ hồ sơ bản giấy sang giấy tờ hồ sơ điện tử phù hợp với Chính phủ điện tử và quy mô cải cách hiện đại hóa nền hành chính.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác chỉ đạo điều hành - Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC; thường xuyên có văn bản hướng 2 dẫn, đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiệncó hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. - Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra và nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiện toàn hoạt động Bộ phận Một cửa tại xã theo quy định. - Thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã. Văn phòng UBND xã tham mưu kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 và Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ đầu mối kiểm soát TTHC trong tháng 01 năm 2023 (nếu có thay đổi cán bộ, công chức). 2. Rà soát, niêm yết, công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; trên trang điện tử của đơn vị - Thường xuyên tiến hành rà soát TTHC để kiến nghị, bãi bỏ những TTHC rườm rà, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện; cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ngay sau khi cấp có thẩm quyền công bố TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; trên trang điện tử của đơn vị. - Thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã - Hướng dẫn thực hiện: Văn phòng UBND xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bảo đảm 100% TTHC còn hiệu lực, được niêm yết công khai trên bảng treo tường. Năm 2023 tiến hành niêm yết trên trang điện tử của đơn xã (liên kết đến Cổng dịch vụ công quốc gia) hoặc các hình thứ khác.
2. Kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC
2.1. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ TTHC. - Thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: thu đúng, thu đủ, không thu thừa thu thiếu hồ sơ, phí, lệ phí; không giải quyết quá hạn; giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự... ; nâng cao tính phục vụ, tính chuyên nghiệp, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. - Đảm bảo 100% các TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa (trừ các TTHC được quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) được thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC. 100% các TTHC được áp dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. - Thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; thực hiện việc đánh giá TTHC bảo đảm công bằng, khách quan và có hiệu quả. - Chủ trì thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
3 - Phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2.2. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. - Đảm bảo vận hành có hiệu quả Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp xã. Cập nhật, tạo lập quy trình điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử đảm bảo theo yêu cầu. Tổng hợp kết quả thực hiện của các bộ phận chuyên môn, của xã đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch UBND huyện. - Chủ trì thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã. - Phối hợp thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 2.3. Thực hiện tốt Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. - Chủ trì thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã (thực hiện theo kế hoạch UBND huyện). - Phối hợp thực hiện: Văn hóa - xã hội; Văn phòng UBND xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 2.4. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn); Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. - Chủ trì thực hiện: Các bộ phậng chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; Bưu điện xã. - Phối hợp thực hiện: Văn hóa - xã hội; Văn phòng UBND xã. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 3. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức - Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa và Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý PAKN của Trung ương tại địa chỉ http:// pakn.dichvucong.gov.vn và http://phanhoi.thanhhoa.gov.vn - Chủ trì thực hiện: Các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, bảo đảm không có phản ánh kiến nghị nào quá hạn trên hệ thống.
4. Tự kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính - Chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch. - Phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND xã, các bộ phận chuyên môn UBND xã. - Thời gian thực hiện: trước tháng 9/2023.
4 6. Công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn
6.1. Các nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền:
a) Nội dung tuyên truyền - Đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị định số 45/2002/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đặc biệt tăng cường dịch vụ chứng thực bản sao điện tử để phục vụ cho việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến. - Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. - Tuyên tuyền về hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tỉnh http://phanhoi.thanhhoa.gov.vnđể cá nhân, tổ chức biết thực hiện quyền của mình một cách công khai, thực hiện giám sát các hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước cũng như các quy định hành chính còn nhiều bất cập. - Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới về nhận thức tư duy phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước. - Hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt việc nộp - trả kết quả hồ sơ trực tuyến hoặc qua bưu chính, giảm việc nộp hồ sơ trực tiếp.
b) Hình thức tuyên truyền - Đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền như: tổ chức chuyên mục trên Đài Truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác; Đăng tải công khai nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã... - Chủ trì: Văn phòng UBND xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã; các bộ phận chuyên môn UBND xã - Phối hợp: Văn hóa - xã hội - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 12/2023. 6.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính - Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức Tổ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính UBND xã; cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC; cán bộ Bộ phận Một cửa... -
Thực hiện: Văn phòng UBND xã (lập danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn do UBND huyện tổ chức); - Thời gian thực hiện: thường xuyên
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các bộ phận chuyên môn Ủy ban nhân dân xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã bằng văn bản thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã, cơ quan cấp trên giao. - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý, năm theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ (báo cáo gửi về Văn phòng UBND xã trước ngày 15của tháng cuối kỳ báo cáo để tổng hợp trình UBND xã báo cáo Văn phòng UBND huyện).
2. Giao bộ phận chuyên môn Tài chính- Kế toán có trách nhiệm tham mưu cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC; cải cách thủ tục 5 hành chính theo Nghị quyết số 143/2018/NQHĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3. Giao Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn vượt quá thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã./. 

công khai TTHC