Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
885352

KẾ HOẠCH Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023

Ngày 14/03/2023 10:28:54

KẾ HOẠCH Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023

KẾ HOẠCH
Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-CANL ngày 21/02/2023 của Công an
huyện Ngọc Lặc về việc Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Kiên Thọ ban hành kế
hoạch kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai đồng bộ công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và
CNCH đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn quản lý, kết hợp
lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC, phòng nổ và CNCH cho người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân
nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện các quy định của pháp
luật về PCCC và CNCH; qua đó có các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa không để
xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản và làm ảnh
hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
2. Kiểm tra, tổng hợp đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của
pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý; qua kiểm tra,
kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở và người dân
khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót về PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Triển khai
việc ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH đến đối tượng kiểm tra.
3. Công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH phải được thực hiện theo
đúng quy trình, trình tự, thủ tục do Chính phủ, Bộ Công an quy định. Việc tổ
chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phải bám sát với đặc điểm nguy hiểm
cháy, nổ của từng đối tượng kiểm tra, từng khu vực để tập trung đánh giá và đưa
ra các giải pháp, yêu cầu về PCCC cụ thể theo quy định của pháp luật để người
đứng đầu cơ sở tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra
nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định về PCCC thì tiến hành xử lý hành
chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH KIỂM TRA
- Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và
chữa cháy; Thông tư số 149/2000/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn,
cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 08/2016/TT-BCA
ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu
hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định
144/2021/NĐCP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội;
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;
- Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của
lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 06/2002/TT-BCA ngày 20/01/2022
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.
- Công văn số 1720/C66-P4 ngày 04/6/2018 của C07 - Bộ Công an về việc
hướng dẫn danh mục chuyên đề, chuyên ngành trong công tác PCCC và CNCH.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng kiểm tra

- Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH theo quy định tại IV
ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.
2. Nội dung kiểm tra:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày
24/11/2020 của Chính phủ và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của
Chính phủ. Trong đó, cần tập trung vào các nội dung sau:
- Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình được
quy định tại các Điều 5, 6 và Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày
24/11/2020 của Chính phủ và các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn quy định
tại Điều 8 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ;
- Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy
định tại Khoản 3, Điều 5 Luật PCCC năm 2001 và Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và các quy định có liên quan.
3. Chế độ kiểm tra
3.1. Kiểm tra định kỳ
Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ 01 năm một lần đối
với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị
định số 136/2020/NĐ-CP; Khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.
3.2. Kiểm tra đột xuất
Tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1
Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC
mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự
theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý.
4. Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra:
- Trình tự, thủ tục kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều
16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 10, Điều 11 Thông tư số 141/2020/TTBCA của Bộ Công an.
- Thời gian kiểm tra: Từ 01/03/2023 đến 15/11/2023.
- Chế độ thông tin báo cáo:
+ Giai đoạn 1: Trước ngày 15/6/2023.
+ Giai đoạn 2: Trước ngày 15/11/2023.
(Đề cương báo cáo theo mẫu số 01, thống kê kết quả kiểm tra theo mẫu số
02; phụ lục thông kế cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH
theo mẫu số 03)
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Công an xã Kiên Thọ
- Chủ trì, tham mưu UBND xã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị
định số 136/2020/NĐ-C P về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, các quy định của
pháp luật về công tác PCCC&CNCH. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương,
văn bản của cấp trên về công tác PCCC&CNCH.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023 và phân công cán bộ trực tiếp tiến
hành kiểm tra theo phân cấp quản lý.
- Nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền,
giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH; Phối hợp với các đơn vị liên
quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng PCCC,
thoát nạn cho cán bộ, công chức và nhân dân khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra
góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phong trào “Toàn dân
PCCC; Hướng dẫn cơ sở thuộc diện phân cấp tổ chức ký cam kết đảm bảo an
toàn PCCC; Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng
những tổ chức, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.
2. Bộ phận Văn hóa - thông tin xã
Phối hợp với Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức,
giáo dục pháp luật về công tác PCCC đến toàn thể cán bộ, người dân trên địa bàn
với nội dung, hình thức phong phú đa dạng, qua đó giúp người dân nắm bắt kiến
thức, kỹ năng về công tác PCCC và CNCH; kịp thời xây dựng các tin bài, phóng sự
tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm
các quy định về PCCC và CNCH.
3. Bộ phận Tài chính - kế toán
Phối hợp với Công an xã tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh phí cho hoạt
động PCCC và CNCH trên địa bàn.
Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu. Trong quá trình
thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã (qua Công an xã) để kịp
thời hướng dẫn./ 

KẾ HOẠCH Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023

Đăng lúc: 14/03/2023 10:28:54 (GMT+7)

KẾ HOẠCH Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023

KẾ HOẠCH
Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-CANL ngày 21/02/2023 của Công an
huyện Ngọc Lặc về việc Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Kiên Thọ ban hành kế
hoạch kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai đồng bộ công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và
CNCH đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn quản lý, kết hợp
lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC, phòng nổ và CNCH cho người
đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân
nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện các quy định của pháp
luật về PCCC và CNCH; qua đó có các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa không để
xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản và làm ảnh
hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
2. Kiểm tra, tổng hợp đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của
pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý; qua kiểm tra,
kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở và người dân
khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót về PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Triển khai
việc ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH đến đối tượng kiểm tra.
3. Công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH phải được thực hiện theo
đúng quy trình, trình tự, thủ tục do Chính phủ, Bộ Công an quy định. Việc tổ
chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phải bám sát với đặc điểm nguy hiểm
cháy, nổ của từng đối tượng kiểm tra, từng khu vực để tập trung đánh giá và đưa
ra các giải pháp, yêu cầu về PCCC cụ thể theo quy định của pháp luật để người
đứng đầu cơ sở tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra
nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định về PCCC thì tiến hành xử lý hành
chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH KIỂM TRA
- Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và
chữa cháy; Thông tư số 149/2000/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn,
cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 08/2016/TT-BCA
ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu
hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định
144/2021/NĐCP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội;
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;
- Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của
lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 06/2002/TT-BCA ngày 20/01/2022
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.
- Công văn số 1720/C66-P4 ngày 04/6/2018 của C07 - Bộ Công an về việc
hướng dẫn danh mục chuyên đề, chuyên ngành trong công tác PCCC và CNCH.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng kiểm tra

- Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH theo quy định tại IV
ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
- Khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.
2. Nội dung kiểm tra:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày
24/11/2020 của Chính phủ và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của
Chính phủ. Trong đó, cần tập trung vào các nội dung sau:
- Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình được
quy định tại các Điều 5, 6 và Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày
24/11/2020 của Chính phủ và các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn quy định
tại Điều 8 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ;
- Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy
định tại Khoản 3, Điều 5 Luật PCCC năm 2001 và Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013 và các quy định có liên quan.
3. Chế độ kiểm tra
3.1. Kiểm tra định kỳ
Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ 01 năm một lần đối
với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị
định số 136/2020/NĐ-CP; Khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.
3.2. Kiểm tra đột xuất
Tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1
Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC
mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự
theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý.
4. Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra:
- Trình tự, thủ tục kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều
16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 10, Điều 11 Thông tư số 141/2020/TTBCA của Bộ Công an.
- Thời gian kiểm tra: Từ 01/03/2023 đến 15/11/2023.
- Chế độ thông tin báo cáo:
+ Giai đoạn 1: Trước ngày 15/6/2023.
+ Giai đoạn 2: Trước ngày 15/11/2023.
(Đề cương báo cáo theo mẫu số 01, thống kê kết quả kiểm tra theo mẫu số
02; phụ lục thông kế cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH
theo mẫu số 03)
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Công an xã Kiên Thọ
- Chủ trì, tham mưu UBND xã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị
định số 136/2020/NĐ-C P về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, các quy định của
pháp luật về công tác PCCC&CNCH. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương,
văn bản của cấp trên về công tác PCCC&CNCH.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn cứu hộ trên địa bàn xã Kiên Thọ năm 2023 và phân công cán bộ trực tiếp tiến
hành kiểm tra theo phân cấp quản lý.
- Nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền,
giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH; Phối hợp với các đơn vị liên
quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng PCCC,
thoát nạn cho cán bộ, công chức và nhân dân khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra
góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phong trào “Toàn dân
PCCC; Hướng dẫn cơ sở thuộc diện phân cấp tổ chức ký cam kết đảm bảo an
toàn PCCC; Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng
những tổ chức, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.
2. Bộ phận Văn hóa - thông tin xã
Phối hợp với Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức,
giáo dục pháp luật về công tác PCCC đến toàn thể cán bộ, người dân trên địa bàn
với nội dung, hình thức phong phú đa dạng, qua đó giúp người dân nắm bắt kiến
thức, kỹ năng về công tác PCCC và CNCH; kịp thời xây dựng các tin bài, phóng sự
tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm
các quy định về PCCC và CNCH.
3. Bộ phận Tài chính - kế toán
Phối hợp với Công an xã tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh phí cho hoạt
động PCCC và CNCH trên địa bàn.
Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu. Trong quá trình
thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã (qua Công an xã) để kịp
thời hướng dẫn./ 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC