Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
885352

KẾ HOẠCH VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2019

Ngày 08/08/2019 10:00:00

KẾ HOẠCH VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2019 CỦA XÃ KIÊN THỌ.

I. Mục tiêu tổng quát:
Tập trung tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn dầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 15,3%. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:
   1. Về kinh tế:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 15,3%.
- Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản: 30%; ngành công nghiệp, xây dựng: 20%; ngành thương mại - dịch vụ: 50%.
- Bình quân thu nhập đầu người: 40.000.000 đồng/người/năm trở lên.
- Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 đạt 1845 ha,
- Tổng sản lượng lương thực đạt 4600 tấn trở lên.
- Trồng rừng mới: 12 ha.
- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 32 tỷ đồng.
- Tổng thu ngân sách tại địa bàn đạt 100% kế hoạch huyện giao.
- Ổn định đàn gia súc gia cầm và phát triển thêm: 02 gia trại.
   2. Văn hóa - xã hội:
- Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống dưới 5% (đã trừ hộ nghèo thuộc chính sách BTXH).
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%.
- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống: 14%.
- Phấn đấu đạt 04 làng được công nhận lại thôn đạt văn hóa 3 năm liên tục.
- Giải quyết việc làm 180 người trở lên trong đó: xuất khẩu lao động: 22 lao động trở lên.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 67% trở lên.
- Phấn đấu xây dựng 1 trường đạt chuẩn QG năm học 2019 - 2020.
   3. Về môi trường.
- Tỷ lệ che phủ rừng: 40%.
- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 98%.Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 60% trở lên.
- Tỷ lệ hộ có 03 công trình đạt chuẩn 85%.
- 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về VSATTP.
   4. Về xây dựng nông thôn mới:
- Phấn đấu xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
- Phấn đấu các làng đạt 14/14 tiêu chí nông thôn mới gồm 07 làng.
   5. Về quốc phòng - an ninh:
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.
- 100% trở lên số làng, các nhà trường, các cơ quan trong xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
KẾ HOẠCH VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2019 CỦA XÃ KIÊN THỌ.

I. Mục tiêu tổng quát:
Tập trung tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn dầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 15,3%. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:
   1. Về kinh tế:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 15,3%.
- Cơ cấu kinh tế: ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản: 30%; ngành công nghiệp, xây dựng: 20%; ngành thương mại - dịch vụ: 50%.
- Bình quân thu nhập đầu người: 40.000.000 đồng/người/năm trở lên.
- Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 đạt 1845 ha,
- Tổng sản lượng lương thực đạt 4600 tấn trở lên.
- Trồng rừng mới: 12 ha.
- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 32 tỷ đồng.
- Tổng thu ngân sách tại địa bàn đạt 100% kế hoạch huyện giao.
- Ổn định đàn gia súc gia cầm và phát triển thêm: 02 gia trại.
   2. Văn hóa - xã hội:
- Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống dưới 5% (đã trừ hộ nghèo thuộc chính sách BTXH).
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%.
- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống: 14%.
- Phấn đấu đạt 04 làng được công nhận lại thôn đạt văn hóa 3 năm liên tục.
- Giải quyết việc làm 180 người trở lên trong đó: xuất khẩu lao động: 22 lao động trở lên.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 67% trở lên.
- Phấn đấu xây dựng 1 trường đạt chuẩn QG năm học 2019 - 2020.
   3. Về môi trường.
- Tỷ lệ che phủ rừng: 40%.
- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 98%.Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 60% trở lên.
- Tỷ lệ hộ có 03 công trình đạt chuẩn 85%.
- 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về VSATTP.
   4. Về xây dựng nông thôn mới:
- Phấn đấu xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
- Phấn đấu các làng đạt 14/14 tiêu chí nông thôn mới gồm 07 làng.
   5. Về quốc phòng - an ninh:
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.
- 100% trở lên số làng, các nhà trường, các cơ quan trong xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

công khai TTHC